02:06 ICT Thứ tư, 28/01/2015

Thoi khoa bieu 2011-2012

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C
HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT
T.Việt T.Việt Âm nhạc Toán Tập đọc(T1)  Tập đọc(T1)  Tập đọc(T1)  Tập đọc(T1)  Tập đọc(T1)  Tập đọc  Tập đọc  Tập đọc  Tập đọc  Tập đọc  Tập đọc 
Âm nhạc T.Việt T.Việt Tập đọc(T1)  Tập đọc(T2)  Tập đọc(T2)  Tập đọc-(KC)  Tập đọc-(KC)  Tập đọc-(KC)  Toán Toán Toán Toán Toán Toán
T.Việt Âm nhạc T.Việt Tập đọc(T2)  Toán Toán Toán Toán Toán Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả
Toán ( L ) Toán(L) Toán (L) Mĩ thuật  T.Việt (L) T.Việt (L) Toán (L) Đạo đức Âm nhạc Tin học  Kĩ thuật N.Ngữ Khoa học Khoa học Khoa học
T.Việt (L) T.Việt (L) Mĩ thuật(l)  Tin học Âm nhạc(l) TNXH(l) Tự học  T.Việt (L) Toán(L) N.Ngữ Tự học  Khoa học Toán(L) Toán(L) Toán(L)
Âm nhạc Thủ côn(L) T.Việt (L) Tin học Toán (L) Mĩ thuật  T.Việt (L) Toán (L) T.Việt (L) N.Ngữ T.Việtt (L) T.Việt (L) T.Việt (L) T.Việtt (L) T.Việt (L)
                             
T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán Toán Tin häc  Toán Toán Toán Toán Toán Thể dục Toán Thể dục
T.Việt T.Việt T.Việt Chính tả Chính tả Âm nhạc Toán Chính tả Tin häc  LT& câu LT& câu N.Ngữ Toán LT& câu Toán
Toán Toán Toán Kể chuyện Âm nhạc Chính tả Chính tả TNXH Chính tả Kể chuyện Tin học LT& câu LT& câu N.Ngữ LT& câu
Thủ công Thủ công Thủ công Âm nhạc Kể chuyện Kể chuyện TNXH Thủ công TNXH Kĩ thuật Kể chuyện Kể chuyện Tin học Kể chuyện N.Ngữ
HĐTT TNXH (L) Âm nhạc(l) Toán (L) Mĩ thuật  HĐTT Thủ công Toán (L) N.Ngữ Khoa học Tin học  Đạo đức Địa lí Địa lí Kể chuyện
TNXH (L) HĐTT Thủ côn(L) Âm nhạc(l) Tin học T.Việt (L) T.Việt (L) HĐTT N.Ngữ LS&Đlí(l) Mĩ thuật  LS&Đlí(l) Tự học  Tự học  Lịch sử
Thủ côn(L) Âm nhạc(l) HĐTT T.Viết (L) Tin học Toán (L) Thể dục Thể dục Mĩ thuật  Thể dục N.Ngữ Thể dục Kể chuyện Thể dục Tự học
                             
T.Việt Toán T.Việt Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Tập đọc  Tập đọc  Tập đọc  Tập đọc  Tập đọc  Tập đọc 
T.Việt Mĩ thuật  T.Việt Tập đọc  Tập đọc  Tập đọc  Âm nhạc Tập đọc  Tập đọc  Toán Toán Toán Toán Toán Toán
Mĩ thuật  T.Việt Toán Toán Toán Toán Tập đọc  Toán Toán TLVăn Âm nhạc TLVăn TLVăn Tin học  TLVăn
Toán T.Việt Mĩ thuật  Tập viết  Tập viết  Tập viết  Toán Tập viết  Tập viết  Âm nhạc TLVăn Kĩ thuật Lịch sử TLVăn Tin học 
Đạo đức Đạo đức Đạo đức HĐTT HĐTT Âm nhạc(l) Tập viết  TNXH Tự học Địa lí Khoa học Tin học  N.Ngữ Đạo đức Mĩ thuật 
Toán (L) Toán (L) Toán (L) Tự học Tự học Tin học HĐTT T.Việt (L) HĐTT Toán (L) Toán (L) Mĩ thuật  N.Ngữ Lịch sử Âm nhạc
8 T.Việt (L) T.Việt (L) T.Việt (L) T.Việt (L) Tin học Toán (L) Tự học Toán ( L ) Tự học  Thể dục Âm nhạc Mĩ thuật  LS&Đlí(l) N.Ngữ
                             
Thể dục Thể dục Thể dục Toán  Toán  Toán  Toán  Toán  Toán  Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục
T.Việt T.Việt T.Việt LT& câu LT& câu LT& câu LT& câu LT& câu LT& câu Toán  Toán  Toán  Toán Toán Toán
T.Việt T.Việt T.Việt Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả N.Ngữ Chính tả LT& câu LT& câu LT& câu LT& câu LT& câu LT& câu
Toán Toán Toán Thủ công Thủ công Thủ công TNXH N.Ngữ Thủ công Lịch sử Lịch sử Khoa học Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật
      TNXH TNXH TNXH Đạo đức Chính tả TNXH Đạo đức N.Ngữ Lịch sử Đạo đức Khoa học Địa lí
                             
                             
                             
Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Thể dục Tin học  Toán Toán Toán Toán Toán
T.Việt T.Việt T.Việt TLVăn TLVăn TLVăn Mĩ thuật  TLVăn Toán Toán TLVăn TLVăn Tin học  TLVăn TLVăn
T.Việt T.Việt T.Việt Đạo đức Đạo đức Đạo đức TLVăn Mĩ thuật  TLVăn TLVăn Khoa học Tin học  TLVăn HĐTT Khoa học
TNXH TNXH TNXH HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Tin học  Mĩ thuật  Địa lí Địa lí Khoa học Tin học  Đạo đức
Mĩ thuật(l)  HĐTT TNXH (L) TNXH(l) TNXH(l) Toán (L) Ngoại ngữ Tin  học Đạo đức Khoa học Đạo đức HĐTT HĐTT Âm nhạc HĐTT
HĐTT Tự học Tự học Toán ( L ) Toán ( L ) Tự học Ngoại ngữ Tin  học HĐTT HĐTT LS&Đlí(l) Tự học  Âm nhạc Mĩ thuật  LS&Đlí(l)
Tự học Mĩ thuật(l)  HĐTT Thể dục Thể dục Thể dục Tin  học Âm nhạc T.Việt (L) T.Việt (L) HĐTT Toán(L) LS&Đlí(l) N.Ngữ Tin học